חברי ועד מנהל מלב"ב

חברי האסיפה הכללית מלב"ב
חברי הוועד המנהל הינם גם חברי האסיפה הכללית

ועדת ביקורת

ועדת כספים

ועדת גיוס משאבים

ועדת תוכן והדרכה

ועדת היגוי מחקר