fbpx

חברי ועד מנהל מלב"ב

חברי האסיפה הכללית מלב"ב
חברי הוועד המנהל הינם גם חברי האסיפה הכללית

ועדת ביקורת

ועדת כספים

ועדת גיוס משאבים

ועדת תוכן והדרכה

ועדת היגוי מחקר

דילוג לתוכן