fbpx

תקנון

כללי

 1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט הרשמי של עמותת מלב"ב (להלן: "האתר"), המנוהל ע"י עמותת מלב"ב, מרכז לטיפול בקשיש בקהילה (ע"ר) 580001246 (להלן: "העמותה").
 2. בשימושו באתר, מאשר המשתמש כי קרא, הבין והסכים לכל תנאי תקנון ו/או לשינויים בתקנון, ככל שיהיו; מטבע הדברים, עשוי תקנון האתר להשתנות מעת לעת ולכן יש לשוב ולקרוא אותו מפעם לפעם.
 3. בשימושו באתר מאשר המשתמש כי הינו בן 18 שנים לפחות.
 4. השימוש באתר ו/או מתן תרומה באמצעותו, ייחשבו להסכמת המשתמש ו/או מי מטעמו, לתנאי התקנון לעיל ולהלן ומתן הסכמה בלתי מותנית לתנאיו אלו; הליך התרומה לעמותה באמצעות האתר יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 5. המידע המצוי באתר ו/או הפרסומים שמובאים בו, נועדו להעברת מידע רלוונטי רחב למשתמש באתר. אך לא רק, ידע הנוגע לתחומי פעילות העמותה, השירותים המוענקים על ידיה ופעולותיה השונות.
 6. העמותה רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, עיצובו, פלטפורמות התרמה ו/או ממשקי משתמש ו/או את הפרסומים שבו ו/או כל מידע המופיע בו וכיוצ"ב, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או בכלל. למשתמש האתר לא תהיינה כל טענות בגין ביצוע שינויים כאמור, לרבות בגין תקלות שיתרחשו אגב ביצועם, ככל שיתרחשו. העמותה רשאית להפסיק באופן זמני או קבוע את פעולת האתר וזאת בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. הנהלת האתר תעשה כל שלאל ידה על מנת לוודא שהאתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. ואולם, אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות ו/או הפסקות הנובעות משדרוג המערכות ו/או תיקון תקלות ו/או עדכון נתונים וכיוצ"ב. יצוין, כי הנהלת האתר רשאית להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו, ויובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות כאמור.
 8. האתר והתקנון, הגם שנוסחו בלשון זכר, נוסחו כך מטעמי נוחות בלבד – והאמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 9. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני ו/או זכויות היוצרים בקשר לאתר לרבות, אך לא רק, מלוא תכניו, פרסומים שבו, תמונות וכיוצ"ב, שייכות לעמותה ולה בלבד; המשתמש מתחייב שלא לעשות בהן כל שימוש שאינו תואם את הדין אלא אם כן קיבל מראש ובכתב את הסכמתה של העמותה לכך.
 10. שימוש באתר העמותה, כמוהו כמתן הסכמת המשתמש להכללתו במאגר המידע של העמותה בכפוף לכל דין ובתוך כך הסכמתו לקבלת דיוור לקידום מטרותיה השיווקיות של העמותה באמצעי המדיה השונים, לרבות אגב שליחת מסרונים ו/או הודעות דוא"ל ו/או כל דרך אחרת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982; בנוסף, המשתמש נותן לעמותה רשות בזאת לעשות שימוש במידע שייאסף גם לצורך שימושה הפנימי.
 11. הנהלת האתר מצהירה כי לא תעשה שימוש בפרטים אלו מעבר לשימוש לעיל, אלא אם כן נדרש הדבר עפ"י דין ובכפוף לחוק ו/או כדי למנוע שימוש לרעה, ו/או במקרים בהם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אודות הפרה כאמור לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין העמותה ו/או מי מטעמה; או באם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או בכל מידע אשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי.
 12. למזמין ו/או למבקר באתר העמותה ניתנת בזאת רשות לגלוש באתר בכפוף להגבלות לעיל ולהלן ובכפוף לכל דין, ממילא כל שימוש אחר, הינו שימוש החורג מהרשאה ואשר דורש את אישור העמותה מראש ובכתב.

תרומה

 1. התרומות לעמותה מוכרות לצורכי החזר מס (סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]).
 2. ניתן לתרום לעמותה גם באמצעות אתר האינטרנט וזאת לאחר הזנת פרטי כרטיס אשראי ו/או בשימוש בחשבון PAYPAL ,תוך מילוי כל הפרטים המזהים הנדרשים.
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב, כי השימוש שהוא עושה בכרטיס האשראי ו/או חשבון ה-PAYPAL, נעשה כדין באופן ההולם את הוראות הדין, וכי אין כל מניעה לביצוע התרומה שבכוונתו להעניק.
 4. משתמש אשר העניק תרומה לעמותה באמצעות האתר, יהיה רשאי לפנות לעמותה [1-700-70-4533, 02-653-7591 ו/או באמצעות פניה בדוא"ל: [email protected] ] בבקשה לעדכן ו/או לשנות את פרטי התשלום ו/או גובה התרומה ו/או ביטול התרומה.
 5. על אף האמור לעיל, יודגש, כי ביטול תרומה יתאפשר בכפוף להוראות החוק לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 והתקנות שתוקנו מכוחו. בכל מקרה גם אם יתאפשר ביטול של התרומה אך חברת האשראי ו/או פלטפורמת החיוב יחייבו את העמותה בעמלה עקב הביטול ו/או לצורך ביצוע הביטול , יחויב המשתמש בגובה העמלה.

אחריות

 1. העמותה לא תישא באחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש באתר כתוצאה ממעשה ו/או מחדל ו/או רשלנות של המשתמש עצמו או של צד ג' אגב שימוש פסול באתר.
 2. העמותה גם לא תישא באחריות לנזק מכל סוג שנגרמו אגב תיקון ו/או שדרוג המערכת.
 3. העמותה לא תישא באחריות על נזק מכל סוג שהוא הנובע מטעות בהקלדת הנתונים ע"י המשתמש, לרבות נזק שייגרם מטעות בהקלדת הכתובת, מטעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי וכדומה.
 4. מקום שיפוט: הסמכות לדון בכל מחלוקת בינות הנהלת האתר לבין משתמשיו וכן כל מחלוקת הנוגעת לתקנון זה תהא מסורה לבית המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

                                                                                                                                                             

בברכה,

עמותת מלב"ב

דילוג לתוכן